Algemene Voorwaarden fairzekering B.V 

(FZ/03/2014)

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle opdrachten tot het verrichten van diensten door fairzekering B.V. (hierna te noemen ” Fairzekering”) en alle overeenkomsten met fairzekering ter zake (hierna: “Opdracht”), met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”).

1.2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door fairzekering uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle nadien tussen hem en fairzekering  te sluiten overeenkomsten.

2. Opdracht en overeenkomsten

2.1. Fairzekering is aan opdrachten van, en aan overeenkomsten met de Opdrachtgever slechts gebonden wanneer (en zoals) zij deze opdrachten en overeenkomsten heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen.

2.2. Fairzekering heeft het recht om de Opdracht naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden. Bij de inschakeling van derden zal fairzekering zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2.3. De Opdrachtgever heeft de volledige beschikking over (de resultaten van) de Opdracht zoals door Fairzekering aan de Opdrachtgever verschaft. Opdrachtgever mag deze resultaten alleen gebruiken binnen het eigen bedrijf van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart fairzekering  voor de schade welke kan ontstaan indien Opdrachtgever de resultaten van de Opdracht ter beschikking stelt aan derden.

3. Garantie

3.1. Fairzekering zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen (doen) uitvoeren. fairzekering verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot (de uitvoering, of de resultaten van) de Opdracht.

3.2. In geval van terechte en tijdige reclames zal fairzekering hetzij de Opdracht kosteloos herstellen of opnieuw uitvoeren, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de desbetreffende Opdracht crediteren, één en ander naar keuze van fairzekering, tenzij de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Fairzekering niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

Onder “tijdig” in de zin van dit artikel wordt verstaan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

3.3. Voor werkzaamheden, verbandhoudende met de Opdracht, die fairzekering van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van fairzekering  jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens fairzekering. fairzekering zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de Opdrachtgever  overdraagt.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1. Behoudens opzet of grove schuld van fairzekering zelf, is fairzekering uitsluitend aansprakelijk voor direct uit de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende materiële schade die te wijten is aan een ernstige fout van fairzekering in de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart fairzekering voor aanspraken door derden, mede veroorzaakt als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie welke is verstrekt door Opdrachtgever aan fairzekering, dan wel aan derden.

4.2. In alle gevallen waarin fairzekering gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van fairzekering  ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van fairzekering komt.

4.3.1 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de door fairzekering  uitgevoerde Opdracht en/of verrichte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

4.3.2 In geval van duurovereenkomsten wordt als “factuurwaarde” aangemerkt het bedrag dat door fairzekering is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden vóór het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde bedragen.

4.3.3 Indien de beloning van fairzekering voor het uitvoeren van de Opdracht en/of het verrichten van werkzaamheden, bestaat uit courtage, begrepen in door Opdrachtgever voor verzekeringscontracten betaalde premies, zal als “factuurwaarde” worden aangemerkt het bedrag van deze courtage, verminderd met de courtage van de Opdrachtgever, dat geacht moet worden begrepen te zijn in de premies van de verzekeringscontracten in verband waarmee de schade is ontstaan en betrekking hebbend op een verzekeringscontractsperiode van maximaal 12 maanden of zoveel minder als de daadwerkelijke verzekeringscontractsperiode beslaat.

4.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens fairzekering in verband met door fairzekering verrichtte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

4.5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de Opdracht door derden aan fairzekering kunnen worden tegengeworpen, zullen door fairzekering  ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

4.6. De werknemers van fairzekering of door fairzekering voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

4.7. De Opdrachtgever zal fairzekering, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door fairzekering van de Opdracht, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens fairzekering.

5. Opschorting en ontbinding

5.1. In geval van overmacht aan de zijde van fairzekering worden haar verplichtingen opgeschort. Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten de wil van fairzekering, daaronder begrepen, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan RISK Verzekeringen van bij derden bestelde zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Fairzekering. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel fairzekering als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

5.2. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft fairzekering het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of om de overeenkomst ter zake van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van fairzekering ten laste van de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

6. Geschillen, toepasselijk recht en (buiten) gerechtelijke

Kosten

6.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

6.2. Op alle betrekkingen tussen fairzekering en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.