Hoe wordt mijn rijscore berekend?       

De Chipin, die je in jouw auto installeert, beschikt over een aantal sensoren die data verzamelen over jouw rijgedrag, de status van jouw auto en jouw locatie. Iedere 2 minuten en op de momenten dat er zich een incident voordoet worden deze data doorgestuurd naar Fairzekering. Op basis van deze data analyseert Fairzekering de criteria die belangrijk zijn voor jouw rijgedrag.

Op basis van ervaring met meer dan 50.000 auto’s en onderzoek in de UK, beschikt Fairzekering over een unieke beschermde formule die op basis van rijgedrag kan voorspellen wat de kans is dat je schade veroorzaakt. Deze formule is vertaald naar een rijscore die je in jouw dashboard kunt vinden.

De criteria die van belang zijn bij het bepalen van je rijscore zijn:

Hoe vaak je per 100 kilometer de maximum snelheid overschrijdt
Hoe vaak je per 100 kilometer met optrekken een te grote versnelling veroorzaakt
Hoe vaak je per 100 kilometer met remmen een te grote vertraging veroorzaakt
Welk deel van de door jou afgelegde afstand plaatsvond tussen 19:00 en 05:00 uur (hierbij tellen de uren tussen 23:00-05:00 het zwaarst).
Welk deel van de door jou afgelegde afstand binnen de bebouwde kom plaatsvond.
Indien de incidenten uit 1 t/m 3 plaatsvinden tijdens de bij punt 4 genoemde uren of binnen de bebouwde kom, leidt dit tot een extra verlaging van jouw rijscore.

Al deze factoren dragen bij aan het bepalen van jouw rijscore. Statistische analyses hebben uitgewezen dat rijders die zich niet aan de snelheid houden, hard optrekken en remmen, en relatief veel rijden tussen 19:00 en 05:00 of in de bebouwde kom, een hogere kans hebben schade te veroorzaken. Om door Fairzekering als onveilige rijder te worden gekwalificeerd dien je op meerdere van de criteria slecht te scoren. Rijders die bijvoorbeeld bijna alleen binnen de bebouwde kom rijden maar zich netjes aan de snelheid houden en niet te vaak hard remmen en optrekken, zullen nog steeds een hoge (en dus goede) rijscore halen.

Aan het eind van de maand bepaalt fairzekering jouw maandscore. Deze kun je vinden in jouw dashboard. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

GROEN            een rijscore hoger of gelijk aan 70                    35% premie terug

ORANJE          een rijscore tussen de 55 en 70                         10% premie terug

ROOD              een rijscore lager of gelijk aan 55                      geen premie terug

Je hoeft nooit bij te betalen!

Wanneer ben ik een veilige rijder? – GROENE SCORE

In zijn algemeenheid betekent dit dat je de verkeersregels respecteert, rekening houdt met anderen en de situatie ter plaatse, en anticiperend bezig bent in het verkeer. Veilige rijders respecteren de regels en zijn altijd alert zijn op wat er gebeurt en kan gebeuren. Concreet betekent dit dat je niet zonder noodzaak in een situatie komt waarbij je te hard rijdt, te vaak erg hard moet remmen of optrekken.

Een groene score betekent dat je een rijscore hebt hoger of gelijk aan 70.

Wanneer ben ik een onveilige rijder? – RODE SCORE

Een onveilige rijder is het tegenovergestelde van een veilige rijder. Je vindt verkeersregels minder belangrijk, rijdt onnodig vaak veel te hard op de snelweg, houdt minder rekening met anderen, met de situatie en je omgeving. Je probeert vaak bewust de grenzen van de auto te zoeken of te overschrijden terwijl dat eigenlijk niet past. Je rijdt hard en niet soepel, remt vaak te laat of trekt zo snel op dat het gevaarlijk is.

Een rode score betekent dat je een rijscore hebt die lager of gelijk is aan 55.

Wat betekent een oranje score?  – ORANJE SCORE

Een oranje score betekent dat je iemand bent die bewust bezig is met het verbeteren van zijn rijgedrag, maar nog niet de score haalt die nodig is om door fairzekering als veilige rijder te worden gekwalificeerd. Nieuwe klanten, die de Chipin in hun auto hebben geïnstalleerd, maar nog geen rijscore hebben behaald, vallen in deze categorie. Ook klanten die maximaal 15 punten verwijderd zijn van een groene score behalen een oranje score.

Een oranje score betekent dus dat je een rijscore tussen de 55 en 70 hebt.

Hoeveel mensen zijn veilige rijders?

Uit ervaring in de UK blijkt dat ongeveer 50% van de ongelukken veroorzaakt wordt door onveilig rijgedrag. Deze ongelukken worden veroorzaakt door 20% van de weggebruikers. Het is daarom onze verwachting, dat van de klanten die voor ons kiezen en samen met ons de verkeersveiligheid in Nederland willen verbeteren, meer dan 80% de score groen of oranje zal behalen. Onveilige rijders zullen naar onze verwachting niet kiezen voor fairzekering. Uiteindelijk streeft Fairzekering naar een verlaging van de schadelast van minimaal 35% onder zijn klanten.

Kunnen de grenswaarden van de scores wijzigen?

Ja, want wij streven naar een vermindering van de schadelast van 35%. Als blijkt dat we hier onder of boven uitkomen dan kunnen wij de grenswaardes en de manier waarop de score tot stand komt wijzigen.